Algemene voorwaarden

DV 6125 Kopie
Algemene voorwaarden van de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NXToffice.nl B.V., ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80728359.

HOOFDSTUK I ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1: Definities

1.1       NXToffice.nl: de besloten vennootschap met beperkte aansprakelijkheid NXToffice.nl, ingeschreven in het Handelsregister van de Kamer van Koophandel onder nummer 80728359.

1.2       Klant: de partij met wie NXToffice.nl een overeenkomst sluit of aan wie NXToffice.nl een aanbieding doet.

1.3       Diensten: alle door NXToffice.nl ten behoeve van Klant te verrichten werkzaamheden waaronder begrepen consultancy, advies, beheer- en onderhoudsservices en te leveren producten, niet zijnde Apparatuur of Programmatuur.

1.4       Apparatuur: de door NXToffice.nl aan Klant te verhuren, te leveren, te verkopen of anderszins ter beschikking te stellen hardware.

1.5       Programmatuur: computerprogramma’s, zowel standaard programmatuur als maatwerkprogrammatuur, met inbegrip van databases en documentatie.

1.6       Overeenkomst: de tussen Klant en NXToffice.nl afgesloten overeenkomst ten behoeve van de verhuur, levering, verkoop of anderszins ter beschikking gestelde Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur, waarvan deze algemene voorwaarden onderdeel uitmaken.

1.7       ‘Xperience Level Agreement of XLA: de overeenkomst waarin afspraken zijn vastgelegd met betrekking tot het onderhoud en de ondersteuning (support) aan de Apparatuur en/of Programmatuur en/of processen door NXToffice.nl ten behoeve van Klant.

1.8       Algemene verordening gegevensbescherming (AVG): Verordening (EU) 2016/679 van het Europees Parlement en de Raad van 27 april 2016 betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens en betreffende het vrije verkeer van die gegevens en tot intrekking van Richtlijn 95/46/EG. 

1.9       Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon (“de betrokkene”) in de zin van artikel 4 lid 1 AVG. 

1.10      Verwerking: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot persoonsgegevens of een geheel van persoonsgegevens, al dan niet uitgevoerd via geautomatiseerde procedés, zoals het verzamelen, vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken, verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op andere wijze ter beschikking stellen, aligneren of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens. 

1.11      Verwerkingsverantwoordelijke: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat, alleen of samen met anderen, het doel van en de middelen voor de verwerking van persoonsgegevens vaststelt; wanneer de doelstellingen van en de middelen voor deze verwerking in het Unierecht of het lidstatelijke recht worden vastgesteld, kan daarin worden bepaald wie de verwerkingsverantwoordelijke is of volgens welke criteria deze wordt aangewezen als bedoeld in artikel 4 lid 7 AVG. 

1.12      Verwerker: een natuurlijke persoon of rechtspersoon, een overheidsinstantie, een dienst of een ander orgaan die/dat ten behoeve van de verwerkingsverantwoordelijke persoonsgegevens verwerkt als bedoeld in artikel 4 lid 8 AVG. 

1.13      Partijen: NXToffice.nl en Klant gezamenlijk. 

1.14      Betrokkene: geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon op wie de verwerkte Persoonsgegevens betrekking hebben (artikel 4 lid 1 AVG). 

1.15      Onder “schriftelijk” valt in deze algemene voorwaarden ook elektronisch, waaronder communicatie via e-mail, mits de identiteit en integriteit van de e-mail voldoende vaststaat.

Artikel 2: Toepasselijkheid

2.1       Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes en contractvormen, die door NXToffice.nl aan Klant worden verstrekt, op alle door/met NXToffice.nl gesloten Overeenkomsten en alle daaruit voortvloeiende of daarmee samenhangende rechtsverhoudingen, alsmede op alle rechtshandelingen, leveringen en door NXToffice.nl voor Klant verrichte werkzaamheden, tenzij tussen Partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. De algemene voorwaarden zijn ook van toepassing op eventuele toekomstige aanbiedingen, offertes en contractvormen van NXToffice.nl waarbij deze algemene voorwaarden niet opnieuw aan Klant ter hand zijn gesteld.

2.2       In het geval van tegenstrijdigheden tussen het bepaalde in deze algemene voorwaarden en de Overeenkomst, geldt de volgende rangorde (waarbij de eerder genoemde documenten voorrang hebben op de later genoemde documenten):
a) Overeenkomst;
b) Xperience Level Agreement (indien van toepassing);
c) Algemene Voorwaarden.

2.3       Afwijkingen en aanvullingen op deze algemene voorwaarden binden NXToffice.nl slechts indien en voor zover deze schriftelijk zijn overeengekomen. Eventuele door Klant gehanteerde voorwaarden worden door NXToffice.nl uitdrukkelijk van de hand gewezen, behoudens uitdrukkelijke schriftelijke acceptatie daarvan in het kader van een specifieke transactie. Aanvaarding op deze wijze van de toepasselijkheid van zodanige voorwaarden zal in geen geval met zich meebrengen dat die voorwaarden ook op andere transacties tussen NXToffice.nl en Klant van toepassing (zullen) zijn.

2.4       Nietigheid of vernietiging van één of meer bepalingen van deze algemene voorwaarden staat aan de toepasselijkheid van de overige bepalingen niet in de weg. NXToffice.nl en Klant zullen in dat geval in overleg treden om nietige of vernietigde bepalingen te vervangen door bepalingen die zoveel mogelijk aansluiten bij het doel en de strekking van de nietige of vernietigde bepaling.

2.5       NXToffice.nl behoudt zich het recht voor om deze algemene voorwaarden te wijzigen en zal wijzigingen minimaal één (1) maand van tevoren schriftelijk bij Klant aankondigen. Eventuele wijzigingen gelden ook voor reeds gesloten Overeenkomsten.

Artikel 3: Offerte & totstandkoming overeenkomst

3.1       Alle offertes en aanbiedingen van NXToffice.nl, alsmede de door NXToffice.nl opgegeven prijzen, vergoedingen en termijnen zijn vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is aangegeven. Alle aanbiedingen en offertes van NXToffice.nl zijn geldig tot vijf dagen na de datum die in het aanbod, de offerte of het contract is vermeld. NXToffice.nl is niet verplicht om een aanvaarding te accepteren na het verstrijken van deze termijn. Indien NXToffice.nl daartoe toch overgaat, geldt de offerte of het aanbod alsnog als aanvaard.

3.2       Klant staat in voor de juistheid en volledigheid van de door of namens zijn aan NXToffice.nl verstrekte gegevens waarop NXToffice.nl haar offerte of aanbieding heeft gebaseerd.

3.3      Overeenkomsten komen uitsluitend tot stand door één van de volgende gebeurtenissen:

a) Schriftelijke aanvaarding dan wel uitvoering zijdens NXToffice.nl van een door Klant (al dan niet mondeling) geplaatste bestelling of gevraagde werkzaamheden;
b) Onvoorwaardelijke aanvaarding door Klant van een offerte van NXToffice.nl;
c) Ondertekening van een Overeenkomst door NXToffice.nl en door of namens Klant.

3.4       Uitsluitend de hiervoor in artikel 3.3 bedoelde schriftelijke aanvaarding of door beide Partijen ondertekende Overeenkomst, respectievelijk de offerte van NXToffice.nl of de factuur voor de uitvoering van de bestelling en/of werkzaamheden worden geacht de inhoud van de Overeenkomst correct weer te geven.

3.5        Wijzigingen van en/of aanvullingen op de Overeenkomst of de algemene voorwaarden zijn eerst geldig nadat die wijzigingen en/of aanvullingen door NXToffice.nl schriftelijk zijn aanvaard dan wel doordat de bestelling en/of werkzaamheden door NXToffice.nl in overeenstemming met de wijzigingen en/of aanvullingen worden uitgevoerd.

3.6       Kennelijke schrijf- en/of programmeerfouten en/of andere vergissingen op de website, in het reclamemateriaal en/of in de bevestigingen van NXToffice.nl, binden NXToffice.nl niet.

Artikel 4: Uitvoering van de Overeenkomst

4.1       NXToffice.nl zal zich inspannen de Overeenkomst zorgvuldig en naar behoren uit te voeren, in overeenstemming met de met Klant schriftelijk vastgelegde afspraken. De verplichtingen van NXToffice.nl op grond van de Overeenkomst betreffen een inspanningsverplichting en geen resultaatsverplichting, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

4.2       NXToffice.nl heeft het recht bepaalde werkzaamheden te laten uitvoeren door derden.

4.3       Klant is gehouden om steeds tijdig alle voor een behoorlijke uitvoering van de Overeenkomst nuttige en noodzakelijke gegevens of inlichtingen te verschaffen en alle medewerking te verlenen. Indien de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens niet (tijdig) ter beschikking staan van NXToffice.nl of indien Klant op andere wijze niet aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden voldoet, heeft NXToffice.nl het recht tot opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.4       NXToffice.nl zal pas overgaan tot heraansluiting en/of ter beschikkingstelling van de Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur, nadat Klant binnen een door NXToffice.nl gestelde termijn alsnog haar verplichtingen volledig is nagekomen en het ter zake vastgestelde bedrag voor weer in dienst stelling heeft voldaan.

4.5       In geval van verandering of aanvulling van de Overeenkomst op verzoek of met instemming van Klant, heeft NXToffice.nl het recht de extra kosten die dat met zich meebrengt volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen.

4.6       Klant zal wijzigingen in adres- en andere persoonsgegevens, uiterlijk veertien dagen voor ingang van de betreffende wijziging schriftelijk melden aan NXToffice.nl. Alle gevolgen die voortvloeien uit de niet tijdige melding van dergelijke (adres)wijzigingen, komen geheel voor rekening en risico van Klant.

4.7       Klant zal alle regels en aanwijzingen van NXToffice.nl betreffende het gebruik van de Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur opvolgen, zoals neergelegd in de algemene voorwaarden, de Overeenkomst en zoals door NXToffice.nl schriftelijk, per e-mail of mondeling is medegedeeld aan Klant.

4.8       NXToffice.nl kan op verzoek van Klant een bestelling plaatsen bij derde partijen. NXToffice.nl heeft geen invloed op het al dan niet accepteren van deze bestelling door de betreffende partij en kan hierover geen garanties geven.

Artikel 5 : Prijs & betaling

5.1       Voor de uitvoering van de Overeenkomst is Klant aan NXToffice.nl een vergoeding verschuldigd, conform de gebruikelijke tarieven van NXToffice.nl, zoals nader bepaald in de Overeenkomst tussen Klant en NXToffice.nl.

5.2       Alle prijzen en tarieven zijn in euro en exclusief BTW, de (eventuele) verzendkosten en eventuele andere heffingen welke van overheidswege zijn of worden opgelegd, tenzij uitdrukkelijk anders is vermeld. Tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen, vindt betaling plaats in euro.

5.3       Betaling aan NXToffice.nl vindt plaats door automatische incasso of door voldoening van de factuur, conform de overeengekomen betalingscondities. Betaling zal te allen tijde plaatsvinden zonder enige korting, verrekening of opschorting door Klant uit welke hoofde dan ook.

5.4       Indien de betaling plaatsvindt door automatische incasso, vindt de betaling aan NXToffice.nl van de verschuldigde prijs plaats door een door de Klant aan NXToffice.nl te verstrekken (elektronische) machtiging tot afschrijving van het betreffende bedrag. Klant zal zorg dragen voor voldoende saldo op de door hem opgegeven bankrekening ten behoeve van de afschrijving van het verschuldigde bedrag. Indien Klant geen gebruik wenst te maken van automatische incasso, wordt per factuur € 30,00 (excl. BTW) aan administratieve kosten in rekening gebracht.

5.5       De termijn waarbinnen de betaling van de factuurbedragen door Klant dient te zijn geschied, bedraagt acht dagen na de factuurdatum, tenzij schriftelijk anders overeengekomen.

5.6       NXToffice.nl is te allen tijde gerechtigd voor iedere levering of deellevering gehele of gedeeltelijke vooruitbetaling te verlangen of van Klant te verlangen dat ten genoegen van NXToffice.nl voor de aan NXToffice.nl verschuldigde prijs zekerheid wordt gesteld, bijvoorbeeld in de vorm van een bankgarantie. Indien NXToffice.nl gegronde vrees heeft dat Klant niet aan zijn financiële verplichtingen zal kunnen voldoen en Klant weigert om (aanvullende) zekerheid te verstrekken, is NXToffice.nl gerechtigd om de uitvoering van de Overeenkomst op te schorten, zulks onverminderd haar wettelijke opschortingsrechten.

5.7       Met betrekking tot de door NXToffice.nl verrichte prestaties en de daarvoor door Klant verschuldigde bedragen leveren de gegevens uit de administratie van NXToffice.nl volledig bewijs op, onverminderd het recht van Klant tot het leveren van tegenbewijs.

5.8       Bij niet (tijdige) betaling van enig aan NXToffice.nl verschuldigd bedrag, is Klant door enkel verloop van de geldende betalingstermijn van rechtswege, zonder dat aanmaning en/of ingebrekestelling is vereist, in verzuim en is NXToffice.nl gerechtigd het achterstallige bedrag te verhogen met de wettelijke handelsrente ex artikel 6:119a BW alsmede de gerechtelijke en buitengerechtelijke kosten, een en ander onverminderd de overige wettelijke en contractuele rechten van NXToffice.nl. Daarnaast behoudt NXToffice.nl zich het recht voor om de Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur buiten gebruik te stellen of de levering daarvan op te schorten voor de duur dat volledige betaling uitblijft.

5.9       Alle ontvangen betalingen worden eerst afgeboekt op de openstaande rente en (buitengerechtelijke) kosten en pas daarna op de oudst openstaande factuur.

5.10      NXToffice.nl is te allen tijde bevoegd haar verplichtingen jegens Klant geheel of gedeeltelijk te verrekenen met elke vordering die NXToffice.nl op enig tijdstip al dan niet opeisbaar, voorwaardelijk of onder tijdsbepaling, op de Klant heeft of zal verkrijgen.

5.11      NXToffice.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor, met inachtneming van een schriftelijke aanmeldingstermijn van 30 dagen, de tussen Partijen geldende prijs en/of prijsstructuur te wijzigen en de aldus gewijzigde prijs in rekening te brengen. Indien de Overeenkomst betrekking heeft op het doorlopend of herhaaldelijk leveren van Diensten (oftewel indien de Overeenkomst een duurovereenkomst betreft), gelden voor het doorvoeren van prijswijzigingen de onderstaande uitgangspunten:

a. NXToffice.nl heeft het recht om de prijzen voor de Diensten jaarlijks eenzijdig te verhogen met een percentage van maximaal vijf procent.
b. NXToffice.nl heeft het recht om de prijzen per direct te verhogen indien de prijsverhoging verband houdt met veranderingen in wet- en regelgeving, dan wel gewijzigde tarieven van toeleveranciers die pro rata aan Klant worden doorberekend (zoals stroomkosten, netwerkkosten en licentiekosten).

5.12      In het geval NXToffice.nl een prijsverhoging doorvoert conform het vorige lid heeft Klant niet het recht om de Overeenkomst op te zeggen.

Artikel 6 : Termijnen

6.1       NXToffice.nl spant zich er redelijkerwijs voor in de door haar genoemde of tussen Partijen overeengekomen leveringstermijnen zoveel mogelijk in acht te nemen. Als binnen de looptijd van de Overeenkomst voor de voltooiing van bepaalde werkzaamheden een termijn is overeengekomen, dan is dit slechts een indicatieve termijn en nimmer een fatale termijn. De enkele overschrijding ervan brengt NXToffice.nl niet in verzuim.

6.2       Indien NXToffice.nl verwacht een termijn niet te zullen halen, zal zij Klant hiervan zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen.

Artikel 7 : Meerwerk

7.1       Indien NXToffice.nl op verzoek of met voorafgaande instemming van Klant Diensten heeft verricht, Programmatuur en/of Apparatuur heeft geleverd die buiten de Overeenkomst vallen, zal hiervoor door Klant een vergoeding worden betaald volgens de overeengekomen tarieven en bij gebreke daarvan volgens gebruikelijke tarieven van NXToffice.nl.

7.2       Voor zover een vaste prijs is overeengekomen zal NXToffice.nl Klant informeren over de financiële consequenties als bedoeld in dit artikel.

7.3       Voor eventuele uitloop van de in de oorspronkelijke offerte genoemde levertermijnen vanwege meerwerk is Klant zelf verantwoordelijk.

Artikel 8 : Support

8.1       Partijen kunnen nadere afspraken maken over onderhoud en support die worden vastgelegd in een Xperience Level Agreement (XLA) en Dossier Afspraken en Procedures (DAP).

Artikel 9 : Intellectuele eigendomsrechten

9.1       De intellectuele eigendomsrechten op alle Diensten, Apparatuur en Programmatuur die NXToffice.nl in het kader van de Overeenkomst ter beschikking stelt, blijven berusten bij NXToffice.nl of bij de derde van wie NXToffice.nl het recht heeft verkregen (een onderdeel van) deze Apparatuur en Programmatuur aan Klant ter beschikking te stellen. Klant verkrijgt de gebruiksrechten die bij deze algemene voorwaarden, de tussen Partijen gesloten Overeenkomst en de wet uitdrukkelijk zijn toegekend. Een aan Klant toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief, niet-overdraagbaar en niet-sublicentieerbaar.

9.2       Voornoemd gebruiksrecht omvat uitsluitend het recht de Diensten, Apparatuur en Programmatuur te gebruiken voor een bepaald aantal en soort gebruikers waarvoor het gebruiksrecht is verstrekt. Klant is gehouden de Diensten, Apparatuur en Programmatuur te gebruiken binnen de grenzen van het bepaalde in de Overeenkomst alsmede de toepasselijke wet- en regelgeving. Het is NXToffice.nl toegestaan technische maatregelen te nemen ter bescherming van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur. Voor Diensten, Apparatuur en Programmatuur welke NXToffice.nl niet heeft gegenereerd en/of ontwikkeld en dus van een andere leverancier zijn, gelden de voorwaarden van voornoemde leverancier.

9.3       Klant mag auteursrechtaanduidingen, merken of andere indicaties van de rechthebbende op intellectuele eigendomsrechten niet verwijderen van enige Diensten en/of Apparatuur of wijzigen in de ter beschikking gestelde Programmatuur. Hetzelfde geldt voor mededelingen dat bepaalde informatie van vertrouwelijke aard is.

9.4       Indien NXToffice.nl bereid is zich te verbinden tot overdracht van een recht van intellectuele eigendom, kan een zodanige overdracht slechts schriftelijk en uitdrukkelijk worden aangegaan. Indien Partijen schriftelijk overeenkomen dat een recht van intellectuele eigendom ten aanzien van specifiek voor de Klant ontwikkelde Diensten, Apparatuur en Programmatuur over zal gaan op Klant, tast dit het recht of de mogelijkheid van NXToffice.nl niet aan om de aan die ontwikkeling ten grondslag liggende onderdelen, algemene beginselen, ideeën, ontwerpen, algoritmen, documentatie, werken, programmeertalen, protocollen, standaarden en dergelijke, zonder enige beperking voor andere doeleinden te gebruiken en/of te exploiteren, hetzij voor zichzelf hetzij voor derden. Evenmin tast de overdracht van een recht van intellectuele eigendom het recht van NXToffice.nl aan om ten behoeve van zichzelf of een derde ontwikkelingen te doen die soortgelijk of ontleend zijn aan die welke ten behoeve van Klant zijn of worden gedaan.

9.5       NXToffice.nl vrijwaart Klant tegen aanspraken van derden dat de onder de Overeenkomst ter beschikking gestelde, door NXToffice.nl zelf ontwikkelde Programmatuur inbreuk maakt op intellectuele eigendomsrechten in Nederland of anderszins onrechtmatig is, op voorwaarde dat Klant NXToffice.nl onverwijld informeert over het bestaan en de inhoud van dergelijke aanspraken en dat Klant NXToffice.nl de volledige vrijheid laat in het voeren van onderhandelingen daarover en/of het treffen van een regeling, en/of het voeren van verweer in een eventuele procedure. Indien en voor zover nodig verleent Klant hierbij aan NXToffice.nl een onherroepelijke volmacht voor het voeren van verweer in en buiten rechte tegen dergelijke aanspraken en het treffen van een regeling. Klant verplicht zich tot het geven van alle informatie en medewerking aan NXToffice.nl die daarvoor redelijkerwijs nodig is. De vrijwaringsverplichting van NXToffice.nl vervalt indien en voor zover de beweerde inbreuk is veroorzaakt door wijzigingen in de ter beschikking gestelde Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur die door Klant of namens Klant door een derde zijn verricht, door gebruik van Programmatuur in combinatie met niet door NXToffice.nl geleverde programmatuur of als gevolg van gebruik op een andere wijze dan waarvoor de ter beschikking gestelde Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur zijn ontwikkeld of zijn bedoeld.

9.6       Indien onherroepelijk in rechte wordt vastgesteld door middel van een in kracht van gewijsde gegane rechterlijke uitspraak dat de door NXToffice.nl ontwikkelde Programmatuur inbreuk maakt op enig recht van een derde en daardoor Klant het gebruik van de Programmatuur wordt ontnomen, zal NXToffice.nl voor haar rekening en naar haar eigen keuze:

a) Hetzij zorgen dat Klant het recht verkrijgt het gebruik van de Programmatuur voort te zetten;
b) Hetzij de Programmatuur zodanig aanpassen of wijzigen dat de inbreuk wordt beëindigd; of
c) Hetzij vervangende Programmatuur ter beschikking stellen met
vergelijkbare functies.

Indien geen van deze mogelijkheden redelijkerwijs ter beschikking staat, zulks ter harer beoordeling, kan NXToffice.nl NXToffice.nl de Overeenkomst beëindigen zonder rechterlijke tussenkomst, in welk geval NXToffice.nl aan Klant de reeds betaalde licentiekosten zal terugbetalen, onder aftrek van een redelijke gebruiksvergoeding. NXToffice.nl zal in dat geval niet gehouden zijn om andere reeds betaalde bedragen terug te betalen of om schadevergoeding te betalen. Ter zake van een inbreuk op enig aan een derde toekomend recht is NXToffice.nl tot niets meer of anders gehouden dan het in dit artikel bepaalde.

9.7       Met betrekking tot Programmatuur van een derde die door NXToffice.nl aan Klant ter beschikking is gesteld, geldt de betreffende vrijwaringsregeling in de algemene voorwaarden van die derde en heeft NXToffice.nl jegens Klant geen verplichtingen, behoudens het informeren van die derde.

Artikel 10: Garantie en klachtafhandeling

10.1       Indien NXToffice.nl op grond van de Overeenkomst gehouden is tot het voorzien in een vorm van informatiebeveiliging, zal die beveiliging beantwoorden aan de specificaties betreffende beveiliging zoals tussen Partijen schriftelijk overeengekomen. NXToffice.nl staat er nimmer voor in dat de informatiebeveiliging onder alle omstandigheden doeltreffend is. Indien een uitdrukkelijk omschreven wijze van beveiliging in de Overeenkomst ontbreekt, zal de beveiliging voldoen aan een niveau dat, gelet op de stand van de techniek, de gevoeligheid van de gegevens en de aan het treffen van de beveiliging verbonden kosten niet onredelijk is.

10.2       NXToffice.nl is niet verplicht tot het maken van reservekopieën (back-ups) van de Diensten; de verantwoordelijkheid hiervoor rust bij Klant. Dit is slechts anders als het maken van back-ups expliciet onderdeel is van de tussen Partijen overeengekomen Diensten.

10.3       NXToffice.nl kan aanwijzingen geven aan Klant met betrekking tot de beveiliging welke tot doel hebben om incidenten of de gevolgen van incidenten die de beveiliging kunnen aantasten te voorkomen of te minimaliseren. Indien Klant dergelijke aanwijzingen van NXToffice.nl niet of niet tijdig opvolgt, dan is NXToffice.nl niet aansprakelijk en vrijwaart Klant NXToffice.nl voor de schade die daardoor mocht ontstaan.

Artikel 11: Aansprakelijkheid

11.1       De totale aansprakelijkheid van NXToffice.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is in alle gevallen beperkt tot vergoeding van directe schade tot maximaal het bedrag van de door Klant aan NXToffice.nl verschuldigde vergoedingen uit de Overeenkomst (excl. BTW) voor de geleverde Diensten en/of Apparatuur en/of Programmatuur in verband waarmee de schade is veroorzaakt of, indien de schade is gedekt door enige verzekering van NXToffice.nl, tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de betreffende verzekeraar aan NXToffice.nl wordt uitgekeerd. In geen geval zal de totale vergoeding voor directe schade echter meer bedragen dan € 50.000,00.

11.2       NXToffice.nl is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, waaronder begrepen gevolgschade, gederfde omzet en winst en het verlies van of de beschadiging van gegevens.

11.3       De aansprakelijkheid van NXToffice.nl wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst ontstaat in alle gevallen slechts indien Klant NXToffice.nl onmiddellijk en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, waarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming wordt gesteld en NXToffice.nl ook na die termijn toerekenbaar te kort blijft schieten in de nakoming van haar verplichtingen. De ingebrekestelling dient een zo volledig en gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat NXToffice.nl in staat is adequaat te reageren.

11.4       Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Klant de schade zo spoedig mogelijk doch uiterlijk binnen twee weken na het ontstaan of het bekend worden daarvan schriftelijk bij NXToffice.nl meldt. Schade die niet binnen deze termijn is gemeld komt niet voor vergoeding in aanmerking. In ieder geval vervalt iedere aanspraak van Klant jegens NXToffice.nl, behalve die welke uitdrukkelijk door NXToffice.nl is aanvaard, door het enkele verloop van twaalf maanden na het ontstaan daarvan.

11.5       In geen geval zal NXToffice.nl aansprakelijk zijn voor schade die voortvloeit uit het verwijderen van informatie of het onmogelijk maken van de toegang daartoe. Klant vrijwaart NXToffice.nl in dit verband voor alle aanspraken van derden, waaronder begrepen vorderingen tot schadevergoeding, die jegens NXToffice.nl worden ingesteld.

11.6       De vorige leden van dit artikel zijn niet van toepassing indien en voor zover de desbetreffende schade is veroorzaakt door opzet of bewuste roekeloosheid van NXToffice.nl of haar leidinggevenden.

11.7       Klant vrijwaart NXToffice.nl tevens tegen aanspraken betreffende het niet-naleven van de Overeenkomst door Klant en/of derden (waaronder Gebruikers) die onder verantwoordelijkheid van Klant vallen.

11.8       Aansprakelijkheid van NXToffice.nl voor tekortkomingen in producten en diensten van derden, waaronder ook software en programmatuur, is uitgesloten.

Artikel 12: Overmacht

12.1       NXToffice.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van overmacht. Onder overmacht aan de zijde van NXToffice.nl wordt mede verstaan: stroomstoring, uitval van of storingen in internet- en/of telecommunicatieverbindingen, overmacht aan de zijde van toeleveranciers van NXToffice.nl of door NXToffice.nl ingeschakelde derden, het niet naar behoren nakomen van verplichtingen van toeleveranciers van NXToffice.nl of door NXToffice.nl ingeschakelde derden, gebrekkigheid van zaken, apparatuur, programmatuur of materialen van derden waarvan het gebruik door Klant aan NXToffice.nl is voorgeschreven, algemene vervoersproblemen, tekorten aan personeel bij NXToffice.nl, pandemieën en/of epidemieën, overheidsmaatregelen, cybercrime, bedrijfsstakingen, de uitbraak van vijandigheden, rellen en oorlog, terroristische aanslagen, brand, explosies, overstromingen, alsmede iedere andere situatie waarop NXToffice.nl geen (beslissende) controle kan uitoefenen.

Artikel 13: Duur, opschorting en beëindiging

13.1       Aan elk der Partijen komt de bevoegdheid tot ontbinding van de Overeenkomst slechts toe indien de andere partij, na een deugdelijke en zo gedetailleerd mogelijke schriftelijke ingebrekestelling waarbij een redelijke termijn gesteld wordt voor de zuivering van de tekortkoming, toerekenbaar te kort schiet in de nakoming van wezenlijke verplichtingen op grond van de Overeenkomst.

13.2       In aanvulling op het bepaalde in artikel 13.1 is NXToffice.nl gerechtigd, zonder dat ingebrekestelling of rechterlijke tussenkomst is vereist, de Overeenkomst (gedeeltelijk) te ontbinden dan wel de uitvoering ervan op te schorten, in geval dat:

a) Klant zijn (financiële) verplichtingen uit deze Overeenkomst niet, niet volledig of niet tijdig nakomt, ondanks schriftelijke sommatie daartoe waarbij een termijn van acht dagen is gegeven om alsnog deugdelijk na te komen;
b) Klant anderszins verplichtingen uit de onderhavige Overeenkomst niet nakomt, ondanks schriftelijke sommatie daartoe;
c) Klant failliet wordt verklaard of indien aan Klant surseance van betaling wordt verleend of in geval van stillegging of liquidatie van diens bedrijf;
d) NXToffice.nl zal wegens een beëindiging vanwege een van voornoemde omstandigheden nimmer tot enige schadevergoeding zijn gehouden.

13.3       Indien een van beide Partijen op grond van overmacht tijdelijk niet in staat is om aan zijn verplichtingen uit de Overeenkomst te voldoen en de periode van overmacht heeft meer dan drie maanden geduurd, dan kunnen beide Partijen de Overeenkomst met onmiddellijke ingang geheel of gedeeltelijk ontbinden, zonder dat Partijen over en weer tot vergoeding van enige schade verplicht zijn.

13.4       Indien Klant op het moment van de ontbinding reeds prestaties ter uitvoering van de Overeenkomst heeft ontvangen, zullen deze prestaties en de daarmee samenhangende betalingsverplichtingen geen voorwerp van ongedaan making zijn, tenzij NXToffice.nl ten aanzien van die prestaties in verzuim is. Bedragen die NXToffice.nl vóór de ontbinding heeft gefactureerd in verband met hetgeen zij reeds ter uitvoering van de Overeenkomst heeft verricht of geleverd, blijven met inachtneming van het in de vorige volzin bepaalde onverminderd verschuldigd en worden op het moment van de ontbinding direct opeisbaar.

13.5       Indien de Overeenkomst wordt beëindigd, zal NXToffice.nl op basis van een inspanningsverplichting ondersteuning bieden bij de migratie of overstap naar een andere dienst dan wel een andere ICT-toeleverancier. Eventuele hiermee gepaard gaande kosten komen volledig voor rekening van Klant.

13.6       NXToffice.nl is pas gehouden om medewerking te verlenen aan de migratie of overstap van Klant indien alle door Klant verschuldigde bedragen en eventuele andere verplichtingen uit de Overeenkomst volledig zijn voldaan of nagekomen.

Artikel 14: Contractovername/overdracht

14.1       De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst tussen NXToffice.nl en Klant kunnen niet door Klant worden overgedragen aan een derde, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NXToffice.nl. Aan deze toestemming kunnen door NXToffice.nl voorwaarden worden verbonden.

14.2       NXToffice.nl behoudt zich het recht voor om haar rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst in volle omvang aan een derde over te dragen. Klant erkent dit voorbehoud van NXToffice.nl en aanvaardt reeds nu voor als dan een dergelijke overdracht door NXToffice.nl. NXToffice.nl zal in een voorkomend geval de Klant over een overdracht schriftelijk informeren.

Artikel 15: Toepasselijk recht en bevoegde rechter

15.1       Op alle Overeenkomsten, rechtsbetrekkingen en werkzaamheden verricht door NXToffice.nl voor Klant is uitsluitend Nederlands recht van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen. Toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt uitdrukkelijk uitgesloten.
15.2       Alle geschillen welke mochten ontstaan naar aanleiding of als gevolg van de Overeenkomst en/of deze daarop van toepassing zijnde algemene voorwaarden, zullen worden beslecht door de in Nederland bevoegde rechtbank in het arrondissement Gelderland, locatie Arnhem.

Artikel 16: Risico

16.1       Het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging van zaken, producten, gegevens, documenten, programmatuur, databestanden of gegevens (codes, wachtwoorden, documentatie etc.) die in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst vervaardigd of gebruikt worden, gaat over op Klant op het moment waarop deze in de feitelijke beschikkingsmacht van Klant of een hulppersoon van Klant zijn gebracht. Voor zover deze objecten in de feitelijke beschikkingsmacht van Leverancier of hulppersonen van Leverancier zijn, draagt Leverancier het risico van verlies, diefstal, verduistering of beschadiging.

Artikel 17: Accounts

17.1       Om gebruik te kunnen maken van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur, dan wel om de Diensten, Apparatuur en Programmatuur te kunnen beheren of configureren, heeft Klant mogelijk een account nodig. Deze accounts worden door NXToffice.nl verstrekt of kunnen door Klant zelf worden aangemaakt.

17.2       Klant is er zelf voor verantwoordelijk om inloggegevens voor accounts strikt geheim te houden. Eventuele door NXToffice.nl verstrekte dan wel door Klant aangemaakte accounts zijn persoonsgebonden en mogen niet worden gebruikt door meerdere personen.

17.3       Het is uitdrukkelijk niet toegestaan om de inloggegevens voor accounts zonder toestemming van NXToffice.nl te delen met derden. Klant zal alle eindgebruikers (zoals personeel, inhuurkrachten en stagiaires), instrueren om vertrouwelijk met de inloggegevens om te gaan.

17.4       Alle handelingen die worden verricht via een account komen voor rekening en risico van Klant. NXToffice.nl mag ervan uitgaan dat deze handelingen door Klant zelf dan wel met toestemming van Klant zijn verricht.

17.5       Indien Klant vermoedt of constateert dat er misbruik wordt gemaakt van een account, dient hij direct alle maatregelen te nemen die nodig zijn om (verder) misbruik te voorkomen. Indien Klant niet de mogelijkheid heeft om zelf maatregelen te nemen, dient Klant direct een melding te maken bij NXToffice.nl, zodat NXToffice.nl de nodige maatregelen kan treffen.

17.6       Het is voor Klant niet mogelijk om enkel bepaalde medewerkers van NXToffice.nl toegang te geven. Er is tevens geen garantie dat Klant kan beschikken over een vast team van medewerkers van NXToffice.nl, indien dit relevant is.

Artikel 18: Gebruiksregels

18.1       Het is Klant verboden om de Diensten, Apparatuur en Programmatuur te gebruiken in strijd met Nederlandse of andere toepasselijke wet- en regelgeving, dan wel op een wijze die anderszins onrechtmatig is.

18.2       Onverminderd het hiervoor bepaalde is het Klant uitdrukkelijk niet toegestaan, ongeacht of dit rechtmatig is, om met gebruik van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur bepaalde materialen op te slaan of te verspreiden die:
a. Een kwaadaardige inhoud (zoals virussen, malware of andere schadelijke software) bevatten of een verwijzing hiernaar bevatten;
b. Inbreuk maken op rechten van derden (zoals Intellectuele eigendomsrechten), dan wel onmiskenbaar smadelijk, lasterlijk, beledigend, discriminerend of haatdragend zijn;
c. Informatie bevatten over (of die behulpzaam kunnen zijn bij) het schenden van rechten van derden, zoals hacktools of uitleg over computercriminaliteit die bedoeld is om de lezer criminele gedragingen te (doen) plegen en niet om zich daartegen te kunnen verdedigen;
d. Een schending van de persoonlijke levenssfeer van derden opleveren, waaronder in ieder geval maar niet uitsluitend begrepen het zonder toestemming of een andere grondslag verwerken van persoonsgegevens van derden; of
e. Hyperlinks, torrents of verwijzingen bevatten met (vindplaatsen van) materialen die inbreuk maken op Intellectuele Eigendomsrechten.

18.3       Klant onthoudt zich ervan om met gebruik van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur andere klanten van NXToffice.nl te hinderen dan wel schade toe te brengen aan de systemen of netwerken van NXToffice.nl of derden. Het is verboden om processen of programma’s op te starten waarvan Klant weet of moet weten dat deze NXToffice.nl of derden hinderen, of dat deze schade kunnen veroorzaken.

18.4       Alle gedragingen van eindgebruikers die gebruik maken van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur, komen voor rekening en risico van Klant. Klant is er zelf voor verantwoordelijk om hen op de hoogte te stellen van de geldende gebruiksregels en eventuele andere relevante toepasselijke voorwaarden.

18.5       Klant vrijwaart NXToffice.nl voor eventuele claims van derden die gebaseerd zijn op de stelling dat de materialen die met gebruik van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur worden opgeslagen of verspreid een inbreuk maken op diens rechten dan wel anderszins onrechtmatig zijn.

18.6       De resultaten van de door de medewerkers van Klant uitgevoerde werkzaamheden zijn voor rekening en risico van Klant. NXToffice.nl kan in dit kader geen aansprakelijkheid aanvaarden.

HOOFDSTUK II BESTELLINGEN

Artikel 19: Levering en risico-overgang

19.1       Na acceptatie van een bestelling van Klant zal NXToffice.nl de producten leveren conform de geaccepteerde bestelling. NXToffice.nl is bevoegd in termijnen te leveren.

19.2       Levering vindt plaats op het door Klant opgegeven adres. Klant is verplicht de gekochte producten af te nemen en dient te allen tijde beschikbaar te zijn voor de levering, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen. Risico-overgang heeft plaats op het moment dat NXToffice.nl de producten bij het door Klant opgegeven adres ter aflevering aanbiedt, ook indien Klant deze om welke reden dan ook niet afneemt. Alle door NXToffice.nl in verband met de aanbieding vergeefs gemaakte kosten en eventuele verdere kosten van vervoer, bewaring en opslag komen voor rekening van Klant.

Artikel 20: Inspectie en klachten

20.1       Klant is gehouden de door NXToffice.nl geleverde producten bij levering te controleren. Klachten met betrekking tot gebreken aangaande de geleverde producten dienen door Klant uiterlijk binnen 24 uur na ontvangst van de producten schriftelijk te worden ingediend bij NXToffice.nl, bij gebreke waarvan Klant geacht wordt de producten te hebben aanvaard.

20.2       Indien een klacht door NXToffice.nl als gegrond wordt beschouwd en NXToffice.nl verantwoordelijk is voor de non-conformiteit of schade aan de producten, zal NXToffice.nl naar eigen keuze hetzij de geleverde producten vervangen, hetzij de door Klant betaalde koopprijs (gedeeltelijk) crediteren en daarbij de geleverde producten terugnemen. NXToffice.nl zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben jegens Klant met betrekking tot non-conforme producten dan in de vorige zin weergegeven.

20.3       NXToffice.nl is gerechtigd een eigen onderzoek naar de aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming te doen, in welk geval Klant gehouden is daaraan alle medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Klant ter zake van de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens NXToffice.nl geldend zal kunnen maken.

20.4       Het indienen van een klacht ontslaat Klant niet van zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 5.

20.5       Geringe afwijkingen in kwaliteit, hoeveelheid, afmetingen, kleur, maat, etc. vormen geen grond voor reclame.

HOOFDSTUK III PROGRAMMATUUR

Artikel 21: Programmatuur

21.1       Klant verkrijgt een gebruiksrecht op de door NXToffice.nl geleverde Programmatuur, na ontvangst van de volledige betaling hiervoor door NXToffice.nl. Het gebruiksrecht geldt voor een specifieke versie, is niet exclusief en niet overdraagbaar. Klant is niet gerechtigd om de Programmatuur of kopieën daarvan aan derden over te dragen of ter beschikking te stellen, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen.

21.2       Klant is niet bevoegd de Programmatuur te kopiëren. Wel is het Klant toegestaan om één kopie te maken voor archiverings- en/of beveiligingsdoeleinden. Deze kopie dient alle auteursrechten en alle overige (intellectuele) eigendomsaanduidingen te bevatten welke op de Programmatuur zijn aangebracht.

21.3       Klant zal geen wijzigingen en/of toevoegingen in de door NXToffice.nl in gebruik gegeven Programmatuur aanbrengen of laten aanbrengen, behoudens voorafgaande schriftelijke toestemming van NXToffice.nl.

21.4       Het licentiecontract wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde duur en zal daarna telkens met dezelfde duur als in de Overeenkomst verlengd worden met een maximum van twaalf maanden, tenzij anders is overeengekomen. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen periode alsmede tegen het einde van iedere verlengingsperiode, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen.

21.5       Programmatuur wordt door NXToffice.nl “AS IS” geleverd en voor zover toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit en juistheid. NXToffice.nl kan geen garantie geven dat de Programmatuur beantwoordt aan de verwachtingen van Klant, dan wel dat deze vrij is of op enig moment vrij zal zijn van fouten.

21.6       NXToffice.nl en diens toeleveranciers kunnen updates en upgrades uitbrengen om fouten in de software op te lossen of de prestaties daarvan te verbeteren. Dit kan resulteren in een verandering in functionaliteit. Tenzij het beschikbaar stellen van updates en upgrades onderdeel is van de overeengekomen Diensten, kunnen aan het beschikbaar stellen van updates of upgrades aanvullende kosten verbonden zijn.

21.7       Tenzij dit onderdeel is van de overeengekomen XLA, is Klant er zelf voor verantwoordelijk om in het geval van updates of upgrades over te stappen op een nieuwe versie van de software. NXToffice.nl kan geen aansprakelijkheid aanvaarden voor schade als gevolg van fouten of problemen die zijn opgelost in een nieuwe versie van de software.

21.8       Indien Klant verzoekt om technische en/of praktische ondersteuning bij het gebruik van de software, kan NXToffice.nl hiervoor aanvullende kosten in rekening brengen, tenzij deze ondersteuning expliciet onderdeel is van de overeengekomen Diensten.

21.9       Op het gebruik van de software kunnen aanvullende voorwaarden van de betreffende toeleverancier van toepassing zijn. Deze voorwaarden zijn te raadplegen via de website van de toeleverancier en/of zijn op aanvraag bij NXToffice.nl beschikbaar.

21.10       NXToffice.nl kan (technische) maatregelen nemen ter bescherming van de beschikbaar gestelde software. Indien dergelijke beveiligingsmaatregelen zijn genomen, is het Klant niet toegestaan om deze beveiliging te ontwijken of te verwijderen.

HOOFDSTUK IV DIENSTEN

Artikel 22: Acceptatie

22.1       Klant is verplicht aan NXToffice.nl mee te delen of hij de geleverde Diensten accepteert. NXToffice.nl zal Klant een verzoek in de vorm van een PvO (Protocol van Oplevering) toesturen om de geleverde Diensten te accepteren. Klant kan dat doen door het PvO rechtsgeldig te ondertekenen. De geleverde Diensten dienen in ieder geval te worden geaccepteerd op het moment van afsluiting van een acceptatietest dan wel binnen vijf dagen na in gebruik name van de geleverde Diensten.

22.2       Klant kan (de resultaten van) de Diensten slechts afkeuren indien deze niet voldoen aan de in de Overeenkomst vastgelegde vereisten of specificaties. Klant zal zijn goedkeuring niet onthouden op grond van kleine gebreken, maar dergelijke gebreken zullen door NXToffice.nl desalniettemin zo spoedig mogelijk na acceptatie worden hersteld.

22.3       Indien Klant niet in staat is om binnen de in artikel 19.1 genoemde termijn aan NXToffice.nl mee te delen of hij de Diensten accepteert, meldt hij dat voor afloop van die termijn aan NXToffice.nl onder opgaaf van redenen en meldt hij de termijn waarbinnen hij alsnog aan NXToffice.nl zal meedelen of hij de Diensten accepteert.

22.4       Bij het uitblijven van enige mededeling als bedoeld in artikel 19.1 alsmede in het geval de aanvullende termijn voor acceptatie, als bedoeld in artikel 19.2, zonder nader bericht van Klant is verstreken, gelden de desbetreffende Diensten als door Klant geaccepteerd.

22.5       Klant dient NXToffice.nl schriftelijk te informeren over eventueel geconstateerde gebreken. Indien een klacht door NXToffice.nl als gegrond wordt beschouwd en NXToffice.nl verantwoordelijk is voor de non-conformiteit, zal NXToffice.nl naar eigen keuze het geleverde herstellen, hetzij de door Klant betaalde vergoeding (gedeeltelijk) crediteren. NXToffice.nl zal geen andere verplichting of aansprakelijkheid hebben met betrekking tot het geleverde dan in de vorige zin weergegeven.

22.6       NXToffice.nl is gerechtigd, maar niet verplicht, een eigen onderzoek te doen naar de aard, omvang en oorzaak van een gestelde tekortkoming, in welk geval Klant gehouden is daaraan alle medewerking te verlenen, bij gebreke waarvan Klant ter zake van de gestelde tekortkomingen geen aanspraken jegens NXToffice.nl geldend zal kunnen maken.

22.7       Het indienen van een klacht ontslaat Klant niet van zijn betalingsverplichting als bedoeld in artikel 5.

Artikel 23: Medewerkingsverplichting

23.1       Klant is gehouden al datgene te doen en laten wat redelijkerwijs nodig is om een juiste en tijdige levering van de Diensten mogelijk te maken. In het bijzonder draagt Klant er zorg voor dat alle informatie en materialen waarvan NXToffice.nl aangeeft dat deze nodig zijn, of waarvan Klant redelijkerwijs hoort te begrijpen dat deze nodig zijn, tijdig en kosteloos aan NXToffice.nl beschikbaar worden gesteld.

23.2       Indien Klant niet of niet tijdig de medewerking verleent zoals omschreven in het vorige lid, heeft NXToffice.nl het recht om de Diensten op te schorten totdat de medewerking alsnog door Klant is verleend.

23.3       In de situatie zoals hiervoor beschreven in artikel 20.1 en 20.2 kan NXToffice.nl alle gemaakte redelijke kosten wegens het niet kunnen verrichten van de Diensten (bijvoorbeeld wegens het beschikbaar houden van personeel) bij Klant in rekening brengen. NXToffice.nl zal zich echter inspannen om deze kosten beperkt te houden.

Artikel 24: Trainingen

24.1       Indien het aantal aanmeldingen daartoe naar het oordeel van NXToffice.nl aanleiding geeft, is NXToffice.nl gerechtigd om de workshop of training te annuleren, te combineren met andere sessies dan wel op een latere datum of een ander tijdstip te laten plaatsvinden.
24.2       Klant kan deelname aan een workshop of training tot tien werkdagen voor aanvang kosteloos annuleren. In het geval dat Klant zijn deelname te laat annuleert wordt door NXToffice.nl een bedrag van 50 procent van de overeengekomen vergoeding in rekening gebracht. Bij annulering minder dan vijf werkdagen voor aanvang van de workshop of training wordt het volledige overeengekomen bedrag aan Klant in rekening gebracht.

HOOFDSTUK V APPARATUUR

Artikel 25: Levering, risico en eigendomsvoorbehoud

25.1       NXToffice.nl zal de Apparatuur binnen de levertijd afleveren op het installatieadres. De Apparatuur is voor risico van de Klant vanaf het moment van de aflevering. De levertijd is een geschatte levertijd. Deze levertijd zal NXToffice.nl in redelijkheid trachten te realiseren. Overschrijding van deze levertijd geeft de Klant geen reden tot ontbinding van de Overeenkomst en/of schadevergoeding. Indien evenwel de afgesproken levertijd met meer dan 60 dagen wordt overschreden zal Klant het recht hebben de Overeenkomst te ontbinden, mits hij dit per aangetekend schrijven aan NXToffice.nl meedeelt en tenzij NXToffice.nl binnen acht dagen na ontvangst van dit schrijven alsnog de Apparatuur aflevert en behoudens niet toerekenbare tekortkoming zijdens NXToffice.nl (zie Overmacht artikel 12).

25.2       Levering geschiedt af fabriek. Het risico voor de Apparatuur gaat over op Klant op het tijdstip van levering, tenzij het Apparatuur betreft waarvan NXToffice.nl ook de installatie verzorgt, in welk geval het risico op Klant overgaat op het moment dat de Apparatuur in de feitelijke macht van Klant of van een door Klant gebruikte hulppersoon is gebracht.

25.3       Tot de algehele voldoening van de door Klant aan NXToffice.nl voor de levering van de Apparatuur verschuldigde betalingen behoudt NXToffice.nl de eigendom van alle door haar geleverde Apparatuur. 

25.4       Klant zal ervoor zorg dragen, dat de vereiste technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische en eventuele telecommunicatie aansluitingen voor de afleveringsdatum gereed zijn. Het gewicht en de afmetingen van de Apparatuur en de vereisten omtrent genoemde voorzieningen en aansluitingen zijn van tevoren aan Klant meegedeeld. Klant bevestigt door de ondertekening van de Overeenkomst hieromtrent door NXToffice.nl te zijn ingelicht. Klant draagt er zorg voor, dat de plaats van bedrijfsklare opstelling en de toegang daartoe geschikt zijn voor respectievelijk de bedrijfsklare opstelling, het gebruik en de doorvoer van de Apparatuur. Indien de Apparatuur is voorzien van de mogelijkheid tot aansluiting op computerapparatuur zal NXToffice.nl de technische specificaties voor de aansluiting van de Apparatuur in een zo vroeg mogelijk stadium aan Klant en/of de door Klant aangewezen leverancier van de betreffende computerapparatuur bekend maken. Klant zal echter voor eigen rekening de eventueel benodigde interfacekabels aanschaffen.

25.5       Apparatuur wordt door NXToffice.nl “AS IS” geleverd en voor zover toegestaan met uitsluiting van alle impliciete en expliciete aanspraken op conformiteit en juistheid. NXToffice.nl kan geen garantie geven dat de Diensten beantwoorden aan de verwachtingen van Klant, dan wel dat deze vrij zijn of op enig moment vrij zullen zijn van fouten.

HOOFDSTUK VI ONDERHOUD

Artikel 26: Onderhoudsdiensten

26.1       NXToffice.nl zal zich inspannen om de Diensten, Apparatuur en Programmatuur zoveel mogelijk beschikbaar te houden, maar kan geen ononderbroken beschikbaarheid garanderen. NXToffice.nl heeft het recht om de Diensten, Apparatuur en Programmatuur tijdelijk buiten gebruik te stellen ten behoeve van onderhoudswerkzaamheden.

26.2       Uitsluitend indien dit onderdeel is van de XLA zal NXToffice.nl zich inspannen om de Diensten, Apparatuur en Programmatuur up-to-date te houden. NXToffice.nl is daarbij echter in veel gevallen afhankelijk van zijn leverancier(s) en derden. NXToffice.nl is gerechtigd bepaalde updates of patches niet te installeren als dit naar haar oordeel een correcte werking van de software niet ten goede komt of niet in het belang is van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur.

26.3       NXToffice.nl zal zich inspannen om gepland onderhoud vooraf schriftelijk bij Klant aan te kondigen. In het geval van spoedonderhoud is een voorafgaande melding niet mogelijk, maar zal NXToffice.nl zich inspannen om Klant op de hoogte te houden over de aard en de verwachte duur van de onderhoudswerkzaamheden.

26.4      NXToffice.nl zal gepland onderhoud uitvoeren op een door haar gekozen moment, maar spant zich in om de werkzaamheden te laten plaatsvinden op een tijdstip waarop het gebruik van de Diensten, Apparatuur en Programmatuur relatief beperkt is.

26.5      Klant zal NXToffice.nl alle medewerking verlenen die nodig is om een migratie uit te voeren naar andere hardware of Diensten indien deze End of Life (EOL) dan wel End of Service (EOS) zijn. Indien Klant weigert om medewerking te verlenen aan de migratie, komen eventuele garanties en resultaatsverplichtingen vanaf de datum van EOL of EOS te vervallen. Klant heeft in dat geval drie maanden om zelf een migratie naar andere hardware of Diensten uit te voeren. Na het verstrijken van deze periode is NXToffice.nl gerechtigd om de hardware uit te schakelen dan wel te verwijderen en om de betreffende Diensten geheel of gedeeltelijk af te sluiten.

26.6       NXToffice.nl zal het onderhoud van het in de Overeenkomst genoemde apparaat (laten) verzorgen, zowel op het installatieadres als remote, tijdens de duur van de Overeenkomst en tegen betaling van de onderhoudsprijs. De inhoud en omvang van de te verrichten onderhoudsdiensten en eventueel bijbehorende serviceniveaus zoals overeengekomen in de XLA zullen in een schriftelijke overeenkomst worden vastgelegd. Indien Klant tijdens de duur van de Overeenkomst het apparaat uitbreidt met een of meerdere door NXToffice.nl aan hem geleverde accessoires, is NXToffice.nl bereid deze accessoires op de condities van de Overeenkomst in onderhoud te nemen tegen de als dan geldende prijzen. NXToffice.nl is niet gehouden het onderhoud te (doen) verrichten, indien dit haar onmogelijk is ten gevolge van overmacht, arbeidsconflicten of enige andere onvoorziene omstandigheid. Klant verklaart tijdens de duur van de Overeenkomst eigenaar te zijn van het apparaat dan wel toestemming van de eigenaar te hebben tot het aangaan en in stand houden van de Overeenkomst.

Artikel 27: Automatische verlenging, beëindiging

27.1       De onderhoudsovereenkomst wordt aangegaan voor de in de Overeenkomst genoemde duur en zal daarna telkens met een periode van twaalf maanden van rechtswege worden verlengd. Elk der Partijen heeft het recht de Overeenkomst op te zeggen tegen het einde van de overeengekomen periode, alsmede tegen het einde van iedere verlengingsperiode, door middel van een aangetekend schrijven en met inachtneming van een opzegtermijn van tenminste 90 dagen.

Artikel 28: Onderhoud

28.1       Op de door NXToffice.nl geleverde zaken rust uitsluitend de door fabrikant gegeven garantie, tenzij in de Overeenkomst expliciet aanvullende garanties worden afgegeven.

28.2       NXToffice.nl zal op verzoek van Klant onderhoud aan het apparaat verrichten, waaronder wordt verstaan:

a) Reparatie, opheffing storingen en zo nodig vervanging van ondeugdelijke onderdelen door deugdelijke (verwijderde onderdelen worden eigendom van NXToffice.nl);
b) Aanbrengen van noodzakelijke technische modificaties, ten behoeve van de betrouwbaarheid en de veiligheid van het apparaat, een en ander ter beoordeling van NXToffice.nl;
c) Voor zover in de onderhoudsprijs een afdrukprijs voor verbruiksmaterialen is opgenomen: levering van de benodigde verbruiksmaterialen, met uitzondering van het materiaal waarop afgedrukt wordt. De benodigde verbruiksmaterialen blijven eigendom van NXToffice.nl.

28.3       In de onderhoudsprijs zijn niet begrepen de kosten van:

a) Verbruiksmaterialen, zoals toners, cartridges, nietjes, papier e.d., tenzij anders
vermeld in de Overeenkomst;
b) Toebehoren, zoals bijvoorbeeld informatiedragers e.d.;
c) Reparatie- dan wel onderhoudswerkzaamheden, nodig als gevolg van ondeskundig of verkeerd gebruik van het apparaat door Klant en derden alsmede reparatie- dan wel onderhoudswerkzaamheden nodig ten gevolge van nalatigheid, onachtzaamheid en opzet van Klant en derden; verven van het apparaat;
d) Verplaatsing, verhuizing, herinstallatie e.d.;
e) Reparatie- dan wel onderhoudswerkzaamheden, veroorzaakt door of ontstaan aan niet door NXToffice.nl geleverde verbruiksartikelen, onderdelen, accessoires of apparatuur;
f) Onderhoudswerkzaamheden, nodig ten gevolge van reparaties, verplaatsing van het apparaat, veranderingen en afstellingen, verricht door andere dan door NXToffice.nl gemachtigde personen;
g) Reparatie- dan wel onderhoudswerkzaamheden en vervanging van onderdelen welke ten gevolge van niet normaal gebruik ondeugdelijk zijn geworden;
h) Herstelwerkzaamheden, nodig als gevolg van ongelukken, inbraak, calamiteiten e.d.;
i) Uitvoering door NXToffice.nl van taken, welke zijn neergelegd in het bedieningsvoorschrift van het apparaat zoals dagelijks onderhoud, bijvullen van papier en toner. Bedoelde kosten zullen aan Klant afzonderlijk in rekening worden gebracht, tegen de als dan van kracht zijnde tarieven.

28.4       Indien Klant het apparaat wenst te koppelen aan andere, niet daarvoor bestemde apparatuur of in het apparaat veranderingen wenst aan te brengen, dient hij hiervoor vooraf schriftelijke toestemming van NXToffice.nl te hebben verkregen.

28.5       Klant draagt zorg voor de noodzakelijke technische en ruimtelijke voorzieningen en elektrische aansluitingen, een en ander zoals in de betreffende specificatie van het apparaat is aangegeven, teneinde het apparaat te doen functioneren. De onderhoudsverplichtingen van NXToffice.nl zijn niet van toepassing op het onderhoud of wijziging van de elektrische installatie. NXToffice.nl is niet verplicht tot onderhoud van het apparaat, wanneer dit zich in een ruimte bevindt, welke niet voldoet aan de door NXToffice.nl voorgeschreven normen.

28.6       Ten behoeve van de noodzakelijke onderhoudswerkzaamheden aan het apparaat verleent Klant te allen tijde gedurende de in artikel 24 genoemde onderhoudstijden aan de door NXToffice.nl aangewezen engineers toegang tot de plaats waar het apparaat zich bevindt.

28.7       NXToffice.nl heeft het recht het apparaat, c.q. een gedeelte daarvan, al naar gelang de technische conditie daarvan naar haar oordeel daartoe aanleiding geeft, tijdelijk (in verband met revisie) dan wel definitief om te ruilen tegen eenzelfde of gelijkwaardig type c.q. onderdeel, zonder daarvoor aan Klant kosten in rekening te brengen.

28.8       Voor zover het apparaat zich niet op het vaste land in Nederland bevindt, draagt Klant zorg en verantwoording voor het vervoer van de NXToffice.nl engineers, gereedschappen e.d. of het apparaat, ter keuze van NXToffice.nl, van en naar het vaste land in Nederland. Klant zal de kosten hiervan voor eigen rekening nemen.

28.9       Voorts zal de Klant op verzoek van NXToffice.nl een geschikte afsluitbare ruimte toewijzen voor het opslaan van reserveonderdelen, documentatie e.d. Eveneens zal Klant op verzoek van NXToffice.nl een geschikte werkruimte, voorzien van verwarming, licht, ventilatie, elektriciteit e.d. toewijzen. Deze faciliteiten zullen zich binnen redelijke afstand van het apparaat dienen te bevinden en zonder kosten beschikbaar te worden gesteld. Tijdens het uitvoeren van service-werkzaamheden aan het apparaat door NXToffice.nl dient personeel van Klant ter plaatse aanwezig te zijn.

28.10      NXToffice.nl geeft geen garanties voor en/of onderhoud op het printen vanuit klant- en/of branche-specifieke applicaties en kan derhalve niet aansprakelijk gesteld worden voor het niet functioneren van het apparaat in combinatie met deze klant- en/of branche-specifieke applicaties.

28.11      Gedurende de tijd dat NXToffice.nl de te onderhouden apparatuur onder zich heeft, heeft Klant geen recht op vervangende apparatuur.

28.12      Alvorens de apparatuur aan NXToffice.nl voor onderhoud aan te bieden, draagt Klant er zorg voor dat van alle in of op de apparatuur vastgelegde programmatuur en data een volledige en goed werkende reservekopie is gemaakt. NXToffice.nl is nimmer gehouden tot herstel van als gevolg van storingen en/of onderhoud gewijzigde of verloren gegane gegevens.

Artikel 29: Onderhoudstijden

29.1       Ten behoeve van het onderhoud stelt Klant het apparaat ter beschikking van NXToffice.nl. De tijden waarop het onderhoud wordt verricht, dienen te vallen in de normale werktijden van NXToffice.nl, zoals gepubliceerd op de website van NXToffice.nl.

Artikel 30: Onderhoudsprijs

30.1       De in de Overeenkomst vermelde (minimum) onderhoudsprijs is steeds bij vooruitbetaling verschuldigd. Indien de verschuldigdheid ‘per kwartaal’ luidt, wordt bedoeld: de 3-maandelijkse perioden, aanvangend op de 1e of de 15e van de maand. Indien de verschuldigdheid ‘per halfjaar’ respectievelijk ‘per jaar’ luidt, wordt bedoeld: periode van zes respectievelijk twaalf maanden. De variabele onderhoudskosten, vermeld in de Overeenkomst zijn bij achterafbetaling verschuldigd, telkens onmiddellijk na afloop van de periode waarop zij betrekking hebben.

Artikel 31: Prijswijziging

31.1       Indien en zodra tijdens de duur van deze Overeenkomst ten gevolge van enige prijsmaatregel van overheidswege een hogere onderhoudsprijs toelaatbaar zou worden dan de tussen Partijen geldende, dan is NXToffice.nl gerechtigd de onderhoudsprijs per de eerstvolgende betaaldag te verhogen binnen de grenzen welke als dan toelaatbaar zullen zijn.

31.2       NXToffice.nl behoudt zich te allen tijde het recht voor, met inachtneming van een schriftelijke aanmeldingstermijn van 30 dagen, de tussen Partijen geldende onderhoudsprijs en/of onderhoudsprijsstructuur te wijzigen en de aldus gewijzigde prijs in rekening te brengen, tenzij anders vermeld in de Overeenkomst.

Artikel 32: Verbruik: tellerstanden/afdrukken

32.1       Voor zover het apparaat van een of meer teller(s) is voorzien en een afdrukprijs in de Overeenkomst is opgenomen, is Klant verplicht het apparaat door NXToffice.nl te laten koppelen aan de gebruikte software om automatisch tellerstanden te kunnen uitlezen. In het geval Klant niet voldoet aan deze verplichting, brengt NXToffice.nl een toeslag van vijf procent in rekening op de facturen. Klant zal in dat geval telkens op de laatste dag van de betreffende factureerperiode een correct en volledig ingevulde verbruiksoverzicht aan NXToffice.nl zenden. Ingeval het verbruiksoverzicht niet op de 7e dag van de maand, volgend op de periode waarop het verbruiksoverzicht betrekking heeft, in het bezit van NXToffice.nl is, heeft NXToffice.nl het recht het verbruik van Klant te schatten. In deze Overeenkomst wordt met ‘afdrukken’ bedoeld: “de door de betreffende teller(s) geregistreerde eenheden”. Indien Klant een verzoek indient tot tussentijdse wijziging van de Overeenkomst, wordt € 125,00 (excl. BTW) aan administratieve kosten in rekening gebracht.

Artikel 33: Technische inspectie

33.1       NXToffice.nl zal zo spoedig mogelijk na ondertekening door Partijen van de onderhoudsovereenkomst het apparaat, voor rekening van Klant, technisch inspecteren, teneinde te beoordelen of het apparaat in bedrijfsklare toestand verkeert. In het bevestigende geval zal NXToffice.nl dit aan Klant melden en zal de dag van de inspectie worden beschouwd als de datum van bedrijfsklare opstelling. Indien NXToffice.nl op grond van de inspectie van oordeel is dat het apparaat niet in bedrijfsklare toestand verkeert, zal zij dit aan Klant vermelden onder opgave van een taxatie van de te verwachten en voor rekening van de Klant komende noodzakelijke (reparatie)werkzaamheden voor het bedrijfsklaar opstellen van het apparaat. Klant dient vervolgens aan NXToffice.nl, binnen veertien dagen na ontvangst van het technisch rapport, te berichten of hij de bedoelde noodzakelijke werkzaamheden wenst te doen uitvoeren door NXToffice.nl dan wel of hij van verdere uitvoering van deze overeenkomst afziet; ook in dit laatste geval blijft evenwel de verplichting van Klant tot betaling van de kosten der technische inspectie onverlet. Indien NXToffice.nl van Klant opdracht krijgt tot uitvoering van bedoelde noodzakelijke werkzaamheden zal zij zo spoedig mogelijk het apparaat in bedrijfsklare toestand brengen.

Artikel 34: Beëindiging

34.1       Behoudens de gevallen als genoemd in artikel 13 heeft NXToffice.nl het recht de Overeenkomst met onmiddellijke ingang op te zeggen wanneer het apparaat naar haar oordeel “total loss” is of wanneer de service vanuit NXToffice.nl naar haar oordeel extreem hoog is.

HOOFDSTUK VII PRIVACY

Artikel 35: Verwerking persoonsgegevens

35.1       Voor zover NXToffice.nl in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst persoonsgegevens voor Klant verwerkt, wordt NXToffice.nl als Verwerker in de zin van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) aangemerkt, zoals gedefinieerd in artikel 4 lid 8 AVG, en geldt de Overeenkomst tevens als Verwerkersovereenkomst in de zin van artikel 28 lid 3 AVG.

35.2       Dit hoofdstuk van de algemene voorwaarden heeft betrekking op de verwerking van Persoonsgegevens door NXToffice.nl in opdracht van de Klant in het kader van de uitvoering van de Overeenkomst. 

Artikel 36: Verplichtingen Verwerker 

36.1       De Verwerker zal alleen Persoonsgegevens verwerken in opdracht van de Verwerkingsverantwoordelijke en heeft geen zeggenschap over de Persoonsgegevens. De Verwerker volgt instructies hierover op van de Verwerkingsverantwoordelijke en mag de Persoonsgegevens niet op een andere manier verwerken, tenzij de Verwerkingsverantwoordelijke daar van tevoren toestemming of opdracht voor geeft aan de Verwerker.

36.2       Klant vrijwaart NXToffice.nl voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Klant wordt gehouden of waarvoor Klant op grond van de wet anderszins verantwoordelijk is, tenzij Klant bewijst dat de feiten die aan de aanspraak ten grondslag liggen uitsluitend aan NXToffice.nl toegerekend moeten worden.

36.3       De Verwerker voldoet aan de toepasselijke privacywetgeving en verwerkt de Persoonsgegevens op een behoorlijke, zorgvuldige en transparante wijze.

36.4       Wanneer de Verwerker met toestemming van de Verwerkingsverantwoordelijke andere organisaties als sub-Verwerkers inschakelt, moeten zij minimaal voldoen aan de eisen die zijn opgenomen in hoofdstuk VII van deze algemene voorwaarden.

36.5       Verwerker zal de Persoonsgegevens aantoonbaar, op behoorlijke en zorgvuldige wijze verwerken en in overeenstemming met de op hem als Verwerker rustende verplichtingen op grond van de AVG en overige wet- en regelgeving. Verwerker zal in dat kader ten minste een register van verwerkingen aanleggen als bedoeld in artikel 30 AVG en Verwerkingsverantwoordelijke op eerste verzoek inzage in dat register verstrekken, uitsluitend in dat deel van het register dat verband houdt met de Verwerking(en) voor de Verwerkingsverantwoordelijke. 

36.6       Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke een verzoek krijgt van een Betrokkene die zijn of haar privacy rechten wil uitoefenen, werkt de Verwerker daar aan mee binnen een termijn van veertien dagen. Deze rechten bestaan uit een verzoek om inzage, verbetering, aanvulling, verwijdering of afscherming, bezwaar maken tegen de verwerking van de Persoonsgegevens en een verzoek tot overdraagbaarheid van de eigen Persoonsgegevens.

36.7       Wanneer de Verwerkingsverantwoordelijke de Verwerker verzoekt om informatie te geven, dan zal de Verwerker informatie verstrekken die nodig is voor het uitvoeren van een  gegevensbeschermingseffectbeoordeling in de zin van artikel 35 AVG, voor zover dit in redelijkheid van Verwerker kan worden verwacht. 

36.8       Een door Verwerker ontvangen klacht of een verzoek van een Betrokkene met betrekking tot verwerking van Persoonsgegevens wordt door Verwerker zonder uitstel doorgestuurd naar Verwerkingsverantwoordelijke. 

Artikel 37: Beveiligen van Persoonsgegevens 

37.1       Verwerker neemt passende technische en organisatorische maatregelen om Persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of enige andere vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen dragen te allen tijde bij aan een passend beveiligingsniveau waarbij rekening gehouden wordt met de stand van de techniek, de kosten gemoeid met de implementatie en de uitvoering van de maatregelen afgezet tegen de risico’s en de aard van de Persoonsgegevens die de Verwerker Verwerkt.

37.2       Verwerker kan de nakoming van de in deze algemene voorwaarden vastgelegde afspraken aantonen door middel van een certificaat vergelijkbaar met het ISO27001 certificaat van een onafhankelijke deskundige. Verwerkingsverantwoordelijke kan maximaal éénmaal per jaar een audit door een onafhankelijke, gecertificeerde externe deskundige die aantoonbaar ervaring heeft met de onderhavige Verwerking(en) van Persoonsgegevens laten uitvoeren indien Verwerker geen certificaat of rapport, zoals bedoeld in de 1e zin van dit artikel kan overleggen. De met de audit verband houdende kosten komen voor rekening van Verwerkingsverantwoordelijke. Hierbij verleent de Verwerker medewerking, waaronder het toegang verlenen tot gebouwen en databases en het ter beschikking stellen van alle relevante informatie voor zover dat noodzakelijk is om de audit gericht op de Verwerking(en) voor Verwerkingsverantwoordelijke mogelijk te maken. 

37.3       Wanneer een van beide Partijen vindt dat een wijziging in de te nemen beveiligingsmaatregelen noodzakelijk is, treden Partijen in overleg over de wijziging daarvan. Partijen zullen voorafgaand aan de uitvoering van de wijzigingen van de beveiligingsmaatregelen afspraken maken over de verdeling van de kosten. 

Artikel 38: Melding datalekken

38.1       Verwerker brengt Verwerkingsverantwoordelijke zonder onredelijke vertraging op de hoogte, en in elk geval niet later dan 48 uur na de ontdekking van een (vermoedelijk) datalek in de zin van artikel 1 lid 12 van de AVG, als Verwerker weet of redelijkerwijs niet kan worden uitgesloten dat een datalek heeft plaatsgevonden, waaraan de Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke zijn blootgesteld.

38.2       De kennisgeving genoemd in het vorige artikel bevat in ieder geval:

a) Tijdstip van ontdekking c.q. vermoeden van het bestaan van een datalek;
b) De aard van het datalek en de voortgang van een eventueel onderzoek naar het datalek;
c) Op wat voor Persoonsgegevens het datalek betrekking heeft;
d) De hoeveelheid Persoonsgegevens van Verwerkingsverantwoordelijke waarop het datalek betrekking heeft;
e) De daadwerkelijke en mogelijke nadelige gevolgen van het datalek voor de bescherming van Persoonsgegevens en voor de Betrokkenen;
f) De instanties waar - naast Verwerker - meer informatie over het datalek kan worden verkregen;
g) De maatregelen die door Verwerker getroffen zijn of die Verwerker voorstelt om de negatieve gevolgen van het datalek te beperken en te verhelpen. Indien en voor zover het niet mogelijk is om alle informatie gelijktijdig te verstrekken, kan de informatie zonder onredelijke vertraging in stappen worden verstrekt.

38.3       In het geval van een datalek, dient Verwerker Verwerkingsverantwoordelijke, op diens verzoek, onverwijld alle redelijkerwijs noodzakelijke informatie en medewerking te verlenen om de Verwerkingsverantwoordelijke in staat te stellen zo spoedig mogelijk de oorzaak, de omvang en de gevolgen van de inbreuk vast te stellen. Daarnaast treft Verwerker onverwijld maatregelen ten behoeve van beperking van mogelijke schade ten gevolge van het datalek. Verder werkt Verwerker op verzoek van Verwerkingsverantwoordelijke redelijkerwijs mee aan het adequaat informeren van Betrokkenen.

Artikel 39: Monitoring, informatieplichten en incidentmanagement


39.1       De Verwerker mag geen Persoonsgegevens verwerken of laten verwerken door andere personen of organisaties buiten de Europese Economische Ruimte (EER), zonder daarvoor voorafgaande schriftelijke toestemming te hebben verkregen van de Verwerkingsverantwoordelijke. 

39.2       Het is Verwerker niet toegestaan informatie te verstrekken over incidenten aan Betrokkenen of andere partijen, behoudens voor zover Verwerker daartoe wettelijk verplicht is of Partijen anderszins zijn overeengekomen. 

39.3       Indien en voor zover Partijen zijn overeengekomen dat Verwerker in relatie tot een incident rechtstreeks contact onderhoudt met autoriteiten of andere derde partijen, dan houdt de Verwerker de Verwerkingsverantwoordelijke daarvan voortdurend op de hoogte. 

Artikel 40: Geheimhouding

40.1       De Verwerker houdt de verstrekte Persoonsgegevens geheim, tenzij dit op basis van een wettelijke verplichting niet mogelijk is.

40.2       De Verwerker zorgt ervoor dat ook het personeel en ingeschakelde hulppersonen zich aan deze geheimhouding houden, door een geheimhoudingsplicht in de (arbeids-)contracten op te nemen. 

Artikel 41: Aansprakelijkheid


41.1       In het geval Verwerker aansprakelijk is, dan is deze aansprakelijkheid, ongeacht de grondslag van aansprakelijkheid, in alle gevallen beperkt tot directe schade. Voorts is de aansprakelijkheid van Verwerker beperkt tot maximaal het bedrag dat in voorkomend geval daadwerkelijk door de verzekeringsmaatschappij van Verwerker wordt uitgekeerd.

41.2       Verwerker is in geen geval aansprakelijk voor indirecte schade, zoals gederfde winst, gederfde omzet of reputatieschade.

41.3       Verwerkingsverantwoordelijke zal zich houden aan de toepasselijke privacywetgeving.

Artikel 42: Bewaartermijn

42.1       De Verwerker bewaart de Persoonsgegevens niet langer dan strikt noodzakelijk. De Persoonsgegevens die de Verwerker verwerkt volgens hoofdstuk VII van deze algemene voorwaarden zullen vernietigd worden na verstrijken van het (wettelijke) bewaartermijn en/of op verzoek van de Verwerkingsverantwoordelijke.

Wat zijn cookies?

Nxtoffice.nl maakt gebruik van cookies wanneer je nxtoffice.nl bezoekt. Dit zijn kleine tekstbestanden die door onze website kunnen worden gebruikt om gebruikerservaringen efficiënter te maken. Dankzij de cookies hoef je niet steeds dezelfde informatie in te voeren of te downloaden wanneer je bij ons terugkomt op de website. Erg handig! Bovendien geven ze ons inzicht hoe jij gebruikmaakt van onze website en hoe wij daaropvolgend onze website beter en klantvriendelijker kunnen inrichten. Waar we ook graag transparant in willen zijn is dat we de cookies ook gebruiken voor marketingdoeleinden.

We hebben jouw toestemming nodig

Volgens de wet mogen wij de cookies op jouw apparaat opslaan als ze strikt noodzakelijk zijn voor het gebruik van de site. Voor alle andere soorten cookies hebben wij jouw toestemming nodig. Deze website maakt gebruik van verschillende soorten cookies. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op onze pagina’s worden weergegeven.

Welke cookies gebruiken wij?

Bij nxtoffice.nl maken we gebruik van een vijftal gecategoriseerde cookies. Deze bestaan uit de noodzakelijke cookies, voorkeur cookies, analyserende (statistische) cookies, marketing cookies en de niet geclassificeerde cookies. Hieronder worden ze uitgebreid weergegeven. 

Cookies Standaard en bij niet akkoord  Bij akkoord 
Noodzakelijke cookies Ja  Ja 
Voorkeur cookies Nee Ja
Analyserende (statistische) cookies Nee Ja
Marketing cookies Nee Ja
Niet - geclassificeerde cookies Nee  Ja

Noodzakelijke cookies 

De naam zegt het al deze cookies zijn noodzakelijk en helpen onze website gebruiksvriendelijker te maken, door basisfuncties als paginanavigatie en toegang tot beveiligde gedeelten van de website voor je mogelijk te maken. Zonder de noodzakelijke cookies kan onze website niet naar behoren werken.

Naam

Doel

Eigenschappen

Nxtoffice-sessie

Tijdelijk informatie van je sessie (websitebezoek) op onze website opslaan. Hierdoor hoef je bijvoorbeeld niet opnieuw een formulier in te vullen als je een pagina herlaadt. Of niet alle velden in één keer juist invult.

Deze cookie is ingesteld door nxtoffice in cookiebot en wordt na één sessie (websitebezoek) verwijderd.

Cookiemelding

Slaat de cookiestatus van de gebruiker op voor het huidige domein. En laat vast te stellen of de bezoeker in het daarvoor bestemde vak toestemming voor cookies heeft gegeven.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.

Onderscheid tussen mensen en robots

Deze cookie wordt gebruikt om onderscheid te maken tussen jou als mens en robots. Dit is gunstig voor de website om juiste rapporten over het gebruik van de website te maken.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.

Browser ondersteuning, herkenning en bijwerking 

Deze cookie wordt gebruikt om te controleren of jouw browser alle functies van de site ondersteunt zodat je de pagina goed te zien krijgt. Daarnaast worden ze gebruikt om de browser van de bezoeker te herkennen bij terugkeer op de website. En geven ze aan of de cookiegegevens moeten worden bijgewerkt in de browser van de bezoeker.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.

Veiligheid van de website 

Garandeert de veiligheid van bezoekers door cross-sitevervalsing te voorkomen. Deze cookie is essentieel voor de veiligheid van de website en bezoeker.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.

Voorkeur cookies

Voorkeurscookies zorgen ervoor dat een website informatie kan onthouden die van invloed is op het gedrag en de vormgeving van de website, zoals jouw voorkeurstaal of de regio waar je woont.

Naam

Doel

Eigenschappen

Taal & regio

Onthoudt de door de gebruiker geselecteerde taalinstellingen en de regio waar je woont op alle pagina’s van onze website.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.

 

Analyserende (statistische) cookies

De analytische cookies zijn de cookies waarmee onze website op een statische manier wordt geanalyseerd. Op basis van deze informatie kunnen wij de website zo optimaal mogelijk verbeteren. We houden bijvoorbeeld bezoekersstatistieken bij en krijgen op die manier een beter inzicht in de functionaliteiten van onze website. Hieronder vind je de alle analyserende cookies bij ons op de website:

Naam

Doel

Eigenschappen

Google Analytics

Met Google Analytics meten we hoe je nxtoffice.nl gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van de dienst dat het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van onze diensten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder deze cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.

Google geeft zelf aan dat jouw IP-adres niet wordt samengevoegd met andere gegevens van Google. Je kunt het plaatsen van deze cookies op jouw computer verhinderen door de instellingen in je browser te wijzigen. Echter willen we je er wel op wijzen dat wanneer je dit doet, je niet van alle functionaliteiten van onze website gebruik kunt maken. Daarnaast biedt Google voor de meest gebruikte internetbrowsers een optie aan waarmee je de cookies kunt uitschakelen. Zo behoud jij de controle over welke gegevens er door Google worden verzameld en verwerkt. Door deze optie te activeren worden er geen gegevens over jouw websitebezoek aan Google Analytics overgedragen. Dit verhindert echter niet dat de gegevens van jouw websitebezoek aan ons worden overgedragen.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Google deelt geen anonieme data met derden, zie: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

Meer informatie over de Google aangeboden deactiveringsoptie vind je hier: Downloadpagina voor de Google Analytics Opt-out Browser Add-on

Prestaties website, statistische doeleinden

Registreert een uniek ID die wordt gebruikt om statistische gegevens te genereren over hoe de bezoeker de website gebruikt.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

 

Verzamelt gegevens zoals het IP-adres van bezoekers, geografische locatie en websitenavigatie. Deze informatie wordt gebruikt voor interne optimalisatie en statistieken voor onze website.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

 

Registreert statistische gegevens over het gedrag van bezoekers aan onze website. Gebruikt voor interne analyse door de beheerder van de website.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.

Marketing cookies

Naam

Doel

Eigenschappen

Google Adwords Conversion

We gebruiken de Google Adwords om te adverteren en onze website tegelijkertijd te promoten. Wanneer je via een Google-advertentie bij ons op de website bent gekomen, wordt er een cookie geplaatst op jouw device. Deze zijn 30 dagen geldig en dienen niet ter identificatie van jou als persoon.De informatie die we verkrijgen via conversion-cookies dienen ertoe dat Google bezoekersstatistieken voor onze website kan opstellen. We komen door deze statistiek het totale aantal gebruikers te weten dat op onze advertentie geklikt heeft en ook welke pagina’s van onze website door de betreffende gebruiker aansluitend zijn opgevraagd. We krijgen via Google-Adwords echter geen informatie waarmee we gebruikers persoonlijk kunnen identificeren.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.Google deelt geen anonieme data met derden, zie: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

De desbetreffende privacyverklaring omtrent Google-advertenties vind je hier:Google Sitestatistieken

Google DoubleClick

Wordt gebruikt door Google DoubleClick om de acties van de websitegebruiker te registreren, meten en rapporteren na het kijken of klikken op één van onze advertenties van de adverteerder met het doel de effectiviteit van een advertentie te meten en om gerichte advertenties aan de gebruiker te presenteren.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.Google deelt geen anonieme data met derden, zie: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

Google AdSense

Gebruikt door Google AdSense om te experimenteren met de efficiëntie van advertenties op websites die hun services gebruiken.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.Google deelt geen anonieme data met derden, zie: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

Google Analytics Remarketing

Met Google Analytics meten we hoe je nxtoffice.nl gebruikt. Deze kennis gebruiken we om je te helpen bij het kiezen van de dienst dat het beste bij jou past. En om je aanbiedingen te laten zien van onze diensten waar je mogelijk geïnteresseerd in bent. Zonder deze cookie mis je persoonlijke aanbevelingen op onze website, in onze nieuwsbrief en in e-mails met persoonlijke tips.

Deze cookie komt van Google en wordt na maximaal twee jaar verwijderd.Google deelt geen anonieme data met derden, zie: Privacybeleid – Privacy en voorwaarden – Google

LinkedIn

Deze cookie ziet welke diensten jij bij ons op de website bekijkt en daar kunnen wij ons advertentieaanbod weer op aan laten sluiten. Zo krijg je enkel advertenties te zien die écht relevant voor je zijn.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.LinkedIn deelt geen anonieme data met derden, zie:LinkedIn Privacy Policy

YouTube

Deze cookie ziet welke diensten jij bij ons op de website bekijkt en daar kunnen wij ons advertentieaanbod weer op aan laten sluiten. Zo krijg je enkel advertenties te zien die écht relevant voor je zijn.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.YouTube deelt geen anonieme data met derden, zie:YouTube

Nxtoffice-partnersites

Verzamelt informatie over bezoekersgedrag op meerdere websites. Deze informatie wordt gebruikt om de relevantie van advertenties op de website te optimaliseren.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.

Advertenties & landingspagina

Verzamelt gegevens over bezoekersgedrag van meerdere websites, om meer relevante advertenties weer te geven - Hierdoor kan de website ook het aantal keren dat de bezoeker dezelfde advertentie te zien krijgt beperken.

Deze cookie komt van nxtoffice en is ingericht in Cookiebot en wordt na één jaar verwijderd.

Niet - geclassificeerde cookies

Dit zijn cookies die we momenteel nog aan het classificeren zijn, samen met de aanbieders van afzonderlijke cookies, zoals bijvoorbeeld Microsoft Azure.

Het in - en uitschakelen van cookies

Het meer en deel van de internetbrowsers accepteren de cookies automatisch. Je kunt jouw browserinstellingen echter ook eenvoudig wijzigen wanneer jij bepaalde informatie liever niet wilt verzenden. Let wel op, cookies worden opgeslagen op jouw device en verzonden naar onze website. Daarom heb jij als gebruiker de volledige controle over het gebruik van cookies. Door de instellingen van jouw internetbrowser te wijzigen, kun je de overdracht van informatie middels cookies deactiveren of juist beperken. Voor de juiste aanpak hiervoor verwijzen we je graag door naar de helpfunctie van jouw internetbrowser. Ook voor het verwijderen van cookies en de daarbij horende aanpak verwijzen we je graag door naar de helpfunctie van jouw internetbrowser.

We attenderen je er graag wel op dat wij zonder het implementeren van cookies geen optimale functionaliteit kunnen bieden in het gebruik van onze website.

Verwijderen van cookies

Het meer en deel van de cookies hebben een houdbaarheidsdatum. Indien er een houdbaarheidsdatum is ingesteld, worden de cookies automatisch verwijderd. Indien er geen houdbaarheidsdatum is ingesteld kun je er ook voor kiezen de cookies handmatig te verwijderen. Raadpleeg hiervoor wederom de helpfunctie van jouw internetbrowser.

Alles weten over cookies?

Wil je graag alle ins – en outs over cookies weten dan verwijzen we je graag door naar de website van de consumentenbond. Hier vind je alle informatie over wat cookies zijn, hoe ze werken en hoe je ze uitschakelt over verwijderd.

Consumentenbond

  1. Wat zijn cookies en hoe werken ze?
  2. Het stappenplan om cookies uit te schakelen en te verwijderen uit je internetbrowser
  3. Your Online Choices | A Guide to online behavioural advertising

Het privacybeleid van nxtoffice

Met het gebruik van sommige cookies worden ook persoonsgegevens verwerkt zoals je hierboven hebt kunnen lezen. In ons privacybeleid vind je meer informatie hoe nxtoffice met jouw gegevens omgaat.