Zo laat je jouw hybride werkomgeving écht werken

DV 6737 Kopie
DV 5977 (1)
Menno Rijcken
04 december 2022
De toekomst van hybride werk verandert ingrijpend. Diverse trends en ontwikkelingen laten zien dat de wijze waarop hybride werk wordt georganiseerd gepaard gaat met continue veranderingen. Veel organisaties hebben tijdens de pandemie een veranderproces ondergaan om hybride werken (beter) te kunnen faciliteren, waar de inrichting van de werkplek en bijhorende werkprocessen een belangrijke rol in speelden. De vraag waar jij als organisatie antwoord op moet geven is hoe je als organisatie een werkcultuur kunt creëren en stimuleren die continu door blijft draaien. De vraag waar jij als organisatie antwoord op moet geven is hoe je als organisatie een werkcultuur kunt creëren en stimuleren die continu door blijft draaien. En rekening houd met de individuele behoeftes van medewerkers. In deze blog vind je praktische handvatten om hybride werken, in de breedste zin van het woord, op een effectieve wijze te faciliteren bij jou op de werkvloer.

De toekomst van het hybride werken

Het is alweer even geleden dat hybride werken werd geïntroduceerd binnen onze samenleving als een nieuwe manier van (online) samenwerken. Hybride werken is geen nieuw fenomeen, maar de pandemie heeft voor een stroomversnelling van bepaalde ontwikkelingen gezorgd, waardoor er de vraag is ontstaan hoe zich dit in de toekomst verder gaat ontwikkelen. Zowel werknemers als werkgevers laten blijken in de toekomst vaker hybride te willen werken. De positieve en negatieve gevolgen die dit met zich meebrengen zijn afhankelijk van de manier waarop de hybride werkomgeving wordt ingericht. Momenteel werken we in een systeem waar de werknemer kritischer en veeleisender is geworden op kantoor. En waar werkzoekenden tijdens sollicitaties aangeven graag in een hybride werkomgeving te willen werken. Kortom. Op kantoor werken is een keuze geworden en die flexibiliteit vormt het uitgangspunt en de noodzaak om als organisatie verschillende manieren van hybride werken te faciliteren. Daarbij is de samenhang tussen een aantal uitgangspunten van belang. Deze worden hieronder weergegeven.

Hybride werken is gebaat bij een goede balans tussen zeggenschap en maatwerk

Alhoewel de meeste werknemers positief zijn over hybride werken, zijn er ook werknemers die minder goed hybride kunnen werken. Het vormgeven van een hybride werkcultuur vergt maatwerk, maar daarbij is aandacht voor zeggenschap onder werknemers noodzakelijk. Dat wil zeggen dat werknemers de mogelijkheid hebben om het werk naar eigen inzicht zowel plaats als tijdsonafhankelijk in te richten. En ook zeggenschap hebben over de manier waarop hybride werken wordt gefaciliteerd binnen de organisatie. Een goede balans tussen zeggenschap en maatwerk, waarbij medewerkers het gevoel ervaren dat zij voldoende mogelijkheden hebben om de kansen van hybride werken te benutten vormt een belangrijk uitgangspunt.

Goed overleg als basis van hybride werk

Wat voorop moet staan bij het faciliteren van een hybride werkcultuur is goed overleg als basis tussen werkgever en werknemer. En dat dit ook gestimuleerd moet worden. Dit kun je op verschillende niveaus toepassen, zoals op individueel niveau tussen werkgever en werknemer, op afdelingsniveau – en op organisatieniveau. Het medezeggenschap en de betrokkenheid onder je werknemers speelt hierbij een belangrijke rol. Zij moeten het gevoel ervaren dat zij inspraak hebben op het te vormen beleid van de organisatie. En voelen dat hierin alle neuzen dezelfde kant op staan. Dat vormt de basis voor eensgezindheid en resultaat.

Hybride werken is een goede wisselwerking tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid

Door de traditionele manier van werken wisten we niet beter: werken doe je op kantoor. Heel sporadisch mocht je een dag thuiswerken maar dat was alleen bij hogere uitzondering. Daarentegen vereist de hybride werkcultuur werken op basis van vertrouwen en verantwoordelijkheid. Er zal op een andere manier dan normaal getoetst moeten worden of werknemers hun taken naar tevredenheid uitvoeren of juist niet. Dat vergt een hoge mate van vertrouwen tussen werkgever en werknemer. In een hybride werkcultuur waar werknemers op verschillende locaties aan het werk zijn, wordt er om een andere manier van sturing geven gevraagd. Er dient namelijk rekening gehouden te worden met de privacy van werknemers bij het in kaart brengen van de voortgang en kwaliteit van het werk. Zorg er daarom als organisatie voor dat er duidelijke afspraken worden gemaakt met je werknemers over wat er van hen verwacht wordt, zodat zij weten waar zij aan toe zijn. Een goede wisselwerking tussen vertrouwen en verantwoordelijkheid vormt de basis van de hybride werkcultuur en zorgt voor draagvlak onder je werknemers.

Werknemers staan open voor nieuwe manieren van hybride werken

Door de vele technologische ontwikkelingen die zich momenteel afspelen kunnen nieuwe manieren van hybride werken worden geïntroduceerd. Hybride werken heeft ons tegelijkertijd ook nieuwe manieren van online samenwerken geleerd. Denk aan de spontane afspraken op de werkvloer die plaats maakte voor online meetings via Microsoft Teams, Zoom en andere applicaties. En zagen onze werkdagen er opeens heel anders uit. Veel werkgevers en werknemers hielden deze ontwikkeling nauwlettend in de gaten en lieten zien open te staan voor nieuwe manieren van online samenwerken. Dat zorgde voor de introductie van hybride vergaderen: samenwerken in een virtuele, interactieve omgeving met slimme vergaderoplossingen die dit mogelijk maken. Zorg er daarom voor dat je met jouw organisatie blijft innoveren met nieuwe vormen van dienstverlening en het blijven ontwikkelingen van de digitale vaardigheden van je werknemers.

Hybride werken en sociale interacties op de werkvloer

Bij het faciliteren van hybride werken is het belangrijk jouw organisatie te blijven zien als een gemeenschap waarin er aandacht wordt besteed aan zowel het individuele als collectieve belang. Sociale contacten worden door zowel werkgevers als werknemers als erg belangrijk ervaren, terwijl het wegvallen van de sociale interacties op de werkvloer voor veel werknemers de meest ingrijpende verandering is geweest in het dagelijkse leven. Draag daarom zorg voor de combinatie van plaats – en tijdsonafhankelijk werk en geef je werknemers de mogelijkheid om elkaar op de bedrijfslocatie te ontmoeten wanneer zij dit willen. Dit draagt bij aan de waarde van werk voor het individu, team en de organisatie in zijn geheel.

Conclusie: maak duidelijke afspraken, schep duidelijkheid in de verwachtingen, vertrouw je werknemers en maak hybride werken tot een succes!

Wil je hybride werken écht laten werken binnen jouw organisatie? Dan is het van belang dat je duidelijke afspraken maakt met je werknemers, duidelijkheid schept in verwachtingen en tot slot je werknemers vertrouwen geeft. Dat zal ervoor zorgen dat werknemers de verantwoordelijkheid voelen en deze ook pakken. Resultaat? Zelfsturende teams met tevreden werknemers die jouw hybride werkomgeving écht laten werken. Durf nieuwe manieren van samenwerken gezamenlijk te overwegen, accepteren en implementeren. Dat is de weg naar groei en succes met je organisatie.